Tế bào, nền tảng của sức khoẻ. Đúng như tiêu đề, sức khoẻ của chúng ta thực chất là sứ khoẻ của từng tế bào tạo nên cơ thể. Vì vậy, trước khi đi sâu tìm hiểu các chuyên đề cụ thể hơn, chúng ta hãy cùng xem cơ thể của chúng ta được tạo nên như thế nào, và tại sao tế bào lại được xem là nền tảng của sức khoẻ nhé!

Tế bào, nền tảng của sức khoẻ. Đúng như tiêu đề, sức khoẻ của chúng ta thực chất là sứ khoẻ của từng tế bào tạo nên cơ thể. Vì vậy, trước khi đi sâu tìm hiểu các chuyên đề cụ thể hơn, chúng ta hãy cùng xem cơ thể của chúng ta được tạo nên như thế nào, và tại sao tế bào lại được xem là nền tảng của sức khoẻ nhé!

https://www.youtube.com/watch?v=_Q-2RNmOgKY


(*) Xem thêm: