Tuổi thọ và chất lượng sống của mỗi chúng ta sẽ phụ thuộc và hiệu quả của quá trình tăng trưởng, duy trì và lão hoá tế bào trong cơ thể. Chúng ta hãy tìm hiểu xem các tế bào trong cơ thể tăng trưởng, duy trì và lão hoá như thế nào nhé.

Tuổi thọ và chất lượng sống của mỗi chúng ta sẽ phụ thuộc và hiệu quả của quá trình tăng trưởng, duy trì và lão hoá tế bào trong cơ thể. Chúng ta hãy tìm hiểu xem các tế bào trong cơ thể tăng trưởng, duy trì và lão hoá như thế nào nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=passnEtCUf4&t=491s


(*) Xem thêm: