Một số đặc điểm dễ nhận thấy giúp mỗi chúng ta có thể phân biệt công ty kinh doanh đa cấp hợp pháp và không hợp pháp.

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động kinh doanh đa cấp tại Việt Nam, có thể chỉ ra 4 đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh đa cấp hợp pháp, bao gồm:

1. Loại hình: Bán lẻ hàng hoá.

2. Cách thức tiếp thị và phân phối: Bán hàng hoá trực tiếp tại nơi ở, nơi làm việc của khách hàng hay địa điểm khác không phải là nơi bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hay nơi bán lẻ thường xuyên của nhà phân phối (Tức không phải là bán hàng tại của hàng, siêu thị, siêu thị mini, kiôs, tiệm tạp hoá, nhà thuốc,...)

3. Mạng lưới tiếp thị và phân phối: Mạng lưới người tham gia phân phối hàng hoá được tổ chức thành nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau và người tham gia bán hàng đa cấp có thể tự xây dựng một mạng lưới những người tham gia phân phối hàng hoá trong tuyến dưới của mình theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của công ty mà họ tham gia.

4. Thù lao của người tham gia bán hàng đa cấp: Được tính toán theo một chương trình, kế hoạch từ trước của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, nhưng đều phải dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh từ hai nguồn: a. Doanh thu bán hàng trực tiếp của người tham gia bán hàng đa cấp và b. doanh thu của toàn bộ hệ thống người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới tuyến dưới do người đó xây dựng.

Lưu ý: Tại Việt Nam, kinh doanh đa cấp chỉ được thực hiện với HÀNG HOÁ không cấm kinh doanh đa cấp và không phải hàng hoá mang nội dung thông tin số.

Thuận Nguyễn 

TLTK: Báo cáo Ngành bán hàng đa cấp Việt Nam 2020


(*) Xem thêm